پانزدهم اسفند نودوشش

درخواست حذف این مطلب


احمدرضا برایم متنی می فرستد با این مضمون که " من که به is typing تو اینقدر وابسته شده ام ببین برای دوست دارم، عاشقتم چکار می کنم" نمی دانم از کجای این متن خوشش آمده که توی گروه بچه های هم فرستاده! می خواهم برایش بنویسم "دوست دارم، عاشقتم" قاطعیتی نقطه ی پایان را دارد، وصال است ولی ایز تایپینگ در راه است، خود عشق است. جنبه ی خیال پردازانه ی ایز تایپینگ خیلی بیشتر است، ایز تایپینگ می تواند هر چیزی باشد.
اما بعد می بینم این حرف ها به ما چه.